Choď na obsah Choď na menu
 


História CVČ

Rozhodnutím Rady ONV v Medzilaborciach dňom 1. septembra 1960 bol zriadený Dom pionierov a mládeže (DPaM) ako výchovné zariadenie, ktoré má pomáhať školám všetkých druhov a mimoškolským zariadeniam vo výchove pionierov, žiakov a pracujúcej mládeže.historia.jpg

Svojim zameraním je metodickým strediskom pre prácu PO ČSM i pre mimoškolskú výchovnú prácu. Pre činnosť DPaM bola pridelená do užívania budova Ľudového súdu v Medzilaborciach. Keďže všetky miestnosti boli v budove obsadené rôznymi organizáciami činnosť pracovníkov bola zameraná na hospodársko – organizačné záležitosti. Pre činnosť DPaM bola 18.9.1960 uvoľnená jedna miestnosť, v ktorej bola zriadená kancelária s primitívnym zariadením. V októbri rozhodnutím Rady ONV v Humennom sa začalo s generálnou opravou budovy, ktorá bola dokončená 13.3.1961. Nakoľko DPaM nemal potrebné zariadenie, pracovníci boli nútení pracovať v miestnostiach, ktoré používal Dom osvety v Medzilaborciach. Za riaditeľa DPaM bol dňom 1.9.1960 menovaný pán Ivanovič Štefan, bývalý riaditeľ OSŠ v Mikovej s kvalifikáciou prírodopis, chémia, matematika pre 9. - 11. ročník. Ďalšími zamestnancami boli pani Kokuľová Mária, učiteľka s kvalifikáciou pre 1. - 5. ročník a pani Harhajová Anna, ktorá mala na starosti riadenie na úseku záujmovej a masovo–politickej práce.  V týchto priestoroch ešte pracovali títo interný pedagogický pracovníci: Kasanderová Margita – metodická a inštruktážna činnosť, masovo-politická, záujmová činnosť, Čerevková Žofia – vedúca oddelenia záujmovej činnosti, Mucha Ivan – vedúci záujmovej činnosti, Gondorová Júlia – vedúca oddelenia masovo–politickej práce, Kucer Peter – vedúci oddelenia záujmovej činnosti, Ledidová Anna – vedúca oddelenia masovo–politickej práce, Lučkanič Mikuláš – vedúci oddelenia telesnej výchovy a turistiky, Mimová Oľga – oddelenie masovej činnosti a estetickej výchovy, Lazor Juraj – vedúci oddelenia telovýchovy a turistiky. Činnosť vykonávali aj externí pracovníci.

Koncom roka 1968 sa započalo s generálnou opravou budovy DPaM. Prevádzka v herni, čitárni a klubovni bola zastaraná, taktiež bola zrušená činnosť technických krúžkov pre nedostatok vhodných priestorov pre túto činnosť. V roku 1969 bola činnosť DPaM premiestnená do nových priestorov (areál amfiteátra). 1.9.1994 bolo DPaM premenované na Centrum voľného času (ďalej len "CVČ"). V tejto budove bolo osem miestností, ktoré boli využívané na priamu výchovnú činnosť, kancelárie a sklady. Väčšina činností sa vykonávala v spoločenskej miestnosti, ktorá slúžila na krúžky a podujatia. V týchto priestoroch pracovalo najviac interných, externých a THP pracovníkov.

Interný pedagogický pracovníci:

 • Chachaľaková Paulína – vedúca oddelenia vedy a techniky,
 • Džizga Jaroslav – vedúci telovýchovy a turistiky,
 • Sušková Božena – vedúca oddelenia masovo–politickej práce,
 • Onufráková Mária – vedúca oddelenia vedy a techniky,
 • Capcarová Helena – vedúca oddelenia telovýchovy a športu,
 • Roháčová Mária – pracovníčka masovo–politického oddelenia,
 • Horňáková Mária – vedúca oddelenia vedy a techniky,
 • Katanová Helena – vedúca oddelenia masovo–politickej práce a oddelenia estetiky,
 • Nižňanský Stanislav – pracovník oddelenia kultúrno–umeleckej činnosti,  
 • Beňková Mária – vedúca oddelenia masovo–politickej a kultúrno–výchovnej činnosti,
 • Henkeová Helena – vedúca oddelenia kultúrno–umeleckej činnosti,
 • Mucha Jozef – vedúci oddelenia vedy, techniky a prírodovedy,
 • Maňko Jozef – riaditeľ MDPaM,
 • Ivanovič Boris – vedúci oddelenia spoločenských vied,
 • Cepko Vladimír – pracovník oddelenia spoločenských vied a vedúci oddelenia estetickej výchovy,
 • Herman Alexander – pracovník oddelenia prírodných vied,
 • Mihaličová Gabriela – vedúca oddelenia spoločenských vied,
 • Vorobeľová - vedúca oddelenia techniky a prírodovedy,
 • Tarčová Iveta – vedúca oddelenia estetickej výchovy,
 • Zaričňák Mikuláš – vedúci oddelenia estetickej výchovy,
 • Maďarová Valika – vedúca oddelenia estetickej výchovy,
 • Macková Dana – vedúca oddelenia techniky,
 • Regrútová Tatiana – vedúca oddelenia estetickej výchovy,
 • Pisová Žaneta – vedúca oddelenia techniky,
 • Pelechová Jaroslava – vedúca oddelenia estetiky,
 • Štefanková Stanislava – vedúca oddelenia spoločenských vied,
 • Fecura Peter – vedúci oddelenia techniky,
 • Loziak  Alexander – oddelenie spoločenských vied,
 • Bicková Mária – oddelenie spoločenských vied,
 • Onufráková Ela – oddelenie spoločenských vied,
 • Dančik Andrej – oddelenie telovýchovy a turistiky,
 • Bochinová Mária – oddelenie spoločenských vied,
 • Lukačik Víťazoslav – pracovník oddelenia spoločenských vied, vedúci oddelenia telovýchovy a športu,
 • Onačila Ľubomír – vedúci oddelenia kultúry a umenia,
 • Nedzbalová Mária – oddelenie spoločenských vied,
 • Gičová Alena – vedúca oddelenia techniky a turistiky,
 • Polohová Tatiana – vedúca oddelenia spoločenských vied,
 • Šanta Pavel – pracovník oddelenia spoločenských vied,
 • Vaškaninová Mária – pracovníčka oddelenia spoločenských vied,
 • Gavula Vladimír – pracovník oddelenia telovýchovy a športu. 

THP pracovníci: upratovačky: Regrútová Anna, Vacová Oľga, Brasová Anna, Jakubíková Helena, Daňová Milena, Macková Mária, Palejová Marcela, Bočkoríková Mária, Gribová Renáta. Sezónny kuriči: Dembický Andrej, Gališin Andrej. Údržbári: Bačovčin Ján, Obertan  Jaroslav.

Dňa 1.9.2005 bolo sídlo Centra voľného času presťahované do priestorov materskej školy na Ul. Gen. Svobodu 675/23. V týchto priestoroch mali zamestnanci k dispozícií štyri miestnosti na pedagogickú činnosť. V spoločenskej miestnosti pracovali tanečné a športové krúžky. Oddelenie kultúry a umenia malo vlastnú miestnosť, v ktorej sa prevádzali hudobné a výtvarné krúžky. Klubovňa slúžila na organizovanie nie len pravidelnej ale aj príležitostnej záujmovej činnosti. Počítačová miestnosť bola vybavená na výbornej úrovni. Všetci pedagogický pracovníci mali spoločnú kanceláriu na poschodí budovy. Riaditeľňa bola na prízemí. V školskom roku 2011/2012 došlo k zmene financovania Centier voľného času, a tým aj k zmene organizačnej štruktúry. Ostali traja pedagogický zamestnanci z toho jeden riaditeľ.

Dňa 1.2.2016 sa zariadenie presťahovalo do priestorov vo vlastníctve Mesta Medzilaborce do Mestskej kolkárne na ul. Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce.

V súčasnosti v CVČ pracujú dvaja interní pedagogický pracovníci, z toho jeden riaditeľ, ekonomický pracovník a upratovačka. Na pravidelnej záujmovej činnosti sa podieľajú aj siedmi externí pracovníci.

Zariadenie v šk. roku 2019/2020 eviduje 322 členov záujmových útvarov. Prevažná časť  činnosti je na oddelení telovýchovy a športu a spoločenských vied. CVČ každoročne organizuje podujatia pre deti, mládež a dospelých  rôzneho charakteru. V čase letných prázdnin sa organizujú mestské tábory s dennou dochádzkou.